De nieuwe website van de Wegwijzer is in ontwikkeling en daarom is de informatie op deze site niet meer helemaal bijgewerkt.

Positive Behaviour Support (Yorneo)

November 2009

"Elk kind groeit van een compliment", dat was de essentie van de bijdrage van Wim Kamphuis aan het artikel in de Hoogeveensche courant van vrijdag 20 november.

De Wegwijzer neemt als één van de zes Drentse scholen deel aan het project: Positive Behaviour Support, waarbij positief gedrag wordt aangeleerd en beloond.

Het project is opgestart door Yorneo, jeugdzorg in nauwe samenwerking met de school. Bij ons op school is een kernteam gevormd, dat maandeljks bijelkaar komt om de voortgang van het traject te bespreken. Dat kernteam bestaat uit Janita, Hennie, Manon en Wim. Ons hele team heeft er ook al tweee cursusdagen opzitten, waarin ons geleerd is op een andere manier naar gedrag te kijken. Wist u trouwens dat de verhouding positieve aandacht t.o.v. negatieve aandacht vier op één moet zijn. En dat geldt uiteraard niet alleen voor kinderen. Ik zou zo zeggen; probeer het thuis eens uit en je zult merken wat voor positieve krachten je aanboort. Daarbij moeten de complimenten, soms heel klein, wel echt gemeend zijn, omdat anders "dat mes al snel bot wordt". Juist de kleine stapjes in de goede richting positief belonen, kan wonderen verrichten. Nu moet niet gedacht worden dat je alles maar positief moet beoordelen. Aan kinderen die echt dingen fout doen, moeten ook grenzen gesteld worden, met soms sancties.
We gaan er te snel van uit dat kinderen weten hoe ze zich moeten gedragen in bepaalde vrije situaties. Op dit moment zijn we als team bezig om voor alle ruimtes in en buiten school duidelijke gedragsregels op te stellen. Duidelijk niet in de sfeer van: dit mag niet en dat moet je niet doen. Maar veel meer: als we de handen bij ons houden in de gang, niet met tassen zwaaien, kunnen we een ander geen pijn doen. Daarmee wordt rust in school gecreëerd.

Dr. Annemieke Golly was bijzonder lovend over onze school omdat ze b.v. constateerde dat de kleuters door de simpele aanduiding van donkergrijze tegels, precies hun plek in de rij weten. De bordjes in school die kinderen positief opmerkzaam maken op algemeen gedrag, sluiten naadloos aan bij het PBS traject. De planborden in de kleutergroep, het computerprogramma Veilig leren lezen in groep 3, de aanduiding in de gangen hoe je je moet gedragen, de muur in groep 8 waar de zonnetjes hangen van de kinderen die één week positief in de belangsteling hebben gestaan, de positief geformuleerde kaarten in groep 4, het klassemanagement in groep 7 met week en dagtaken, werken aan de instructietafel etc. etc. waren evenzovele onderwerpen, waar ze met belangstelling kennis nam van het onderwijs op onze school.


Het project heeft ook als nevendoel dat de cultuur van jeugdgezondheidszorg en basisonderwijs beter op elkaar gaan aansluiten. Wij ervaren nu al die verschillen in b.v. vergadercultuur. In scholen wordt daar efficiënter mee omgesprongen dan in de jeugdzorg is onze indruk.


Grondlegster van het project is dr. Annemieke Golly, gepromoveerd op interventie en beheersing bij anti sociaal gedrag aan de universiteit van Oregon. De gedragsbeheersingstechnieken, waar vanaf nu ook op de Wegwijzer meer aandacht besteed wordt zijn onder andere door haar toedoen succesvol geworden in De Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Zweden en andere landen.


Ondanks de nadruk op behaviour/gedrag was de stellige overtuiging van dr. Golly dat een school er is om te leren en dat moet door positeive gedragsbeïnvloeding zo effectief mogelijk worden.Dus niet; alles moet voor elke kind gezellig gebracht worden en alles moet leuk gevonden worden.Rust in een school, met duidelijke gedragsregels bevordert een positief leerklimaat.


Daarbij maakte ze wel de kanttekening dat leerkrachten soms te veel het curriculum taal , rekenen onderwijzen. Zij vraagt ook aandacht voor het onderwijsgeven aan elk individueel kind, Met daarbij steeds de vraag": wat doet het met dat kind i.p.v. heeft die leerling de leerstof voldoende uitgelegd gekregen.
Wij vonden het een eer om haar maandagochtend als eerste van drie geselecteerde scholen te mogen ontvangen.